info@streelnieks.lv
Privātuma Politika
Informācija atjaunota: 05.05.2020
Datu apstrādes apjoms
Es, PN Mārtiņš Muižnieks, reģ.nr.11098911607, turpmāk minēts kā STREELNIEKS.LV apņemos uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami STREELNIEKS.LV saimnieciskās darbības veikšanai. STREELNIEKS.LV arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.
STREELNIEKS.LV apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. STREELNIEKS.LV uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai STREELNIEKS.LV pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams STREELNIEKS.LV un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
Datu aktualizācija
STREELNIEKS.LV apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.
Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.
Datu drošība un izmantošana
Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona numuru un citiem datiem. STREELNIEKS.LV ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
STREELNIEKS.LV veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.
STREELNIEKS.LV apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ STREELNIEKS.LV ir saņēmis Personas datus.
Uzkrātos klienta Personas datus STREELNIEKS.LV apstrādās, lai:
 • izpildītu pasūtījumus;
 • ​palīdzētu STREELNIEKS.LV uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; 
 • ​nodrošinātu klientam informāciju par STREELNIEKS.LV produktiem un pakalpojumiem; 
 • ​pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; 
 • ​un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē
Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, STREELNIEKS.LV ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un var pieprasīt ievadīt datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj STREELNIEKS.LV nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.
Trešās puses
STREELNIEKS.LV nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgas saimnieciskās darbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. STREELNIEKS.LV nodos Personas datus STREELNIEKS.LV piegādātājiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz STREELNIEKS.LV un tā klientiem saimnieciskās darbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos STREELNIEKS.LV pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
STREELNIEKS.LV apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:
 • ​klients ir devis savu piekrišanu;
 • ​nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu; 
 • ​nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs; 
 • ​nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.
Piekļuve personas datiem
Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, STREELNIEKS.LV informēs Datu subjektu par:
 • ​personas datiem, ko STREELNIEKS.LV apstrādā attiecībā uz viņu;
 • ​datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); 
 • ​datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos; 
 • ​mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti; 
 • ​datu saņēmējiem vai datu saņēmēju kategorijām.
STREELNIEKS.LV veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. STREELNIEKS.LV saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, STREELNIEKS.LV ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. STREELNIEKS.LV var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.
Personas datu rediģēšana vai dzēšana
Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.
Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar STREELNIEKS.LV pa e-pastu: info@streelnieks.lv
Personas datu rediģēšana vai dzēšana
STREELNIEKS.LV ir tiesīgs laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami tīmekļa vietnē https://streelnieks.lv un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.
Sīkdatņu izmantošanas privātuma politika
Https://streelnieks.lv tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Tās ir informācijas vienības, kuras tīmekļa vietnes serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai, noteiktu informāciju saglabājot lietotāja elektroniskās ierīces, kura tiek izmantota mājas lapas pārlūkošanā, atmiņā kā parastu failu.
Ar sīkdatņu palīdzību tiek nodrošināti vairāki tīmekļa vietnes procesi:
 • ​tīmekļa vietnes funkcionalitātes pielāgošana, balsoties uz apmeklētāju vietnes lietošanas paradumiem vietnes apmeklētāju plūsmas statistikas datu iegūšana (apmeklētāju skaits, lapā pavadītais laiks u.c.);
 • ​vietnes izmantošanas pārskatīšana un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana klientu datu aizsardzība un krāpniecisku darbību novēršana; 
 • ​apmeklētāju vajadzībām pielāgotas reklāmas informācijas parādīšana; 
 • ​pasūtījuma pieteikumu nosūtīšanas vajadzībām. Ja sīkdatņu izmantošana ir liegta, tad ir iespējamas problēmas ar pasūtījuma pieteikuma nosūtīšanu; 
 • ​visas tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes nav personiska rakstura un netiek nodotas trešajām personām.
Tīmekļa vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:
 • ​sesijas sīkdatnes jeb pagaidu sīkdatnes, kas darbojas tikai, kamēr datorlietotājs izmanto tīmekļa vietni līdz brīdim, kad lietotājs iziet no tīmekļa vietnes un aizver pārlūkprogrammu. Sīkdatnes palīdz tīmekļa vietnei saglabāt darbības, kuras lietotājs veicis iepriekšējā tīmekļa vietnes lapā, piemēram, preču ievietošanu grozā, tādā veidā novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt informāciju;
 • ​pastāvīgās sīkdatnes, kas saglabājas lietotāja pārlūkprogrammas failos arī pēc tīmekļa vietnes apmeklēšanas sesijas beigām. Laiks, cik ilgi sīkdatne saglabājas lietotāja datorā, ir atkarīgs no katras sīkdatnes veida.
Sīkdatņu kontrole un dzēšana
Lai dzēstu uzstādītās sīkdatnes, vai atsauktu doto piekļuvi, ir jāveic izmaiņas tīmekļa pārlūkprogrammas uzstādījumos. Uzstādījumu mainīšanas process atšķiras atkarībā no izmantotās pārlūkprogrammas veida. Izmaiņu veikšanai, izmantojiet izmantotās pārlūkprogrammas funkciju palīdzība. Taču atgādinām, ka veicot sīkdatņu izmantošanas liegumu, Tev var tikt liegti vairāki vietnes pakalpojumi.
Lūdzu, ņemt vērā, ka nevienā brīdī netiek saglabāti nekādi personas dati, ja vienJūs pats neesat izvēlējies reģistrēties un identificējis sevi kā mūsu klientu. Dažādi pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz mums sniegt tīmekļa pakalpojumus, var izveidot mūsu sīkfailus. Šāds pakalpojumu sniedzējs ir, piemēram, analīzes rīks Google Analytics.
Tiek uzskatīts, ka vietnes https://streelnieks.lv lietotāji ir piekrituši sīkfailu izmantošanai, ja viņu pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkfailu pieņemšana.
Noteikumi Par Pakalpojumu Apmaksu
1. STREELNIEKS.LV vietnē pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai tiek izmantota STRIPE.COM maksājumu platforma (turpmāk - Operators). Veicot apmaksu par pakalpojumiem (turpmāk - Transakcijas), lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Operatora privātuma noteikumiem
2 . Visi maksājumi par STREELNIEKS.LV vietnē sniegtajiem pakalpojumiem notiek elektroniskā maksājuma formā.
3. Veicot apmaksu par pakalpojumiem,  lietotājs dod savu piekrišanu un pilnvaro STREELNIEKS.LV izmantot un apstrādāt lietotāja norādītos Maksājumu kartes datus (tai skaitā maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu), lai veiktu Transakcijas par izvēlētajiem pakalpojumiem.
4. Lietotājs piekrīt, ka STREELNIEKS nodod trešajai personai – Operatoram, kas darbojas STREELNIEKS.LV uzdevumā un vārdā, pilnvaras apstrādāt Maksājumu kartes datus un veikt Transakcijas. 
5. Lietotājs apzinās un piekrīt tam, ka, saskaņā ar sniegto pakalpojumu apmaksas specifiku (piemēram, pakalpojumi, kuru apmaksa ir izvēlēta divos vai vairāk maksājumos), STREELNIEKS.LV iegūst tiesības veikt (tai skaitā ar Operatora starpniecību) šādas Transakcijas automātiski bez nepieciešamības saņemt atsevišķu lietotāja atļauju katrai šādai Transakcijai, kas ir saistīta ar pakalpojuma apmaksas izpildi. 
6. Gadījumā, ja Transakcija tiek atteikta līdzekļu nepietiekamības dēļ Lietotāja Maksājumu kartes kontā, Lietotājs piekrīt, ka STREELNIEKS.LV ir tiesīgs veikt neierobežotu daudzumu Transakciju mēģinājumu, neierobežotā laika periodā, līdz pilnībā tiek segta pakalpojuma apmaksa.
7. STREELNIEKS.LV neglabā Maksājumu kartes datus.
8. Jebkādas Transakcijas un maksājumus ir atļauts veikt izmantojot tikai Lietotājam piederīgu Maksājumu karti. Izmantojot Lietotājam nepiederošu maksājumu karti, Transakcija tiek uzskatīta par krāpniecisku.
Noteikumi Par Pārgājienu Maršrutu Iegādi
1. STREELNIEKS.LV vietnē un tās apakšvietnēs (subdomēnos) lietotājam ir iespēja iegūt piekļuvi gan maksas, gan bezmaksas pārgājienu maršrutiem.
1.1. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka pārgājiena maršruts sastāv no .GPX faila, jebkādai ar maršruta saistītajai informācijai ir tikai un vienīgi informatīva nozīme. 
1.2. STREELNIEKS.LV nav atbildīgs par Lietotāja drošību, pārvietošanās privātīpašumu teritorijās saskaņošanu, rīcību un jebkādām sekām, kas var iestāties dodoties pārgājienā, kurš ir balstīts uz nodrošināto informāciju par pārgājiena maršrutu.
1.3. Lietotājs pats ir atbildīgs par spēju nolasīt (atvērt) .GPX maršrutos ietverto informāciju sev saprotamā formā. Jebkādai saistītajai informācijai (ieteicamās aplikācijas, ierīces un darbības veidi, u.c.) no STREELNIEKS.LV puses ir tikai un vienīgi rekomendējošs raksturs. 
2. STREELNIEKS.LV no savas puses nodrošina pārgājienu maršrutu pieejamību īpaši izveidotā lietotāja panelī, kas ir nosaukta kā "Camp STREELNIEKI". 
2.1. Aizpildot atbilstošo reģistrācijas anketu, kas paredzēta maksas vai bezmaksas pārgājienu maršrutu saņemšanai, uz lietotāja norādīto epasta adresi tiek nosūtīta reģistrācijas saite uz "Camp STREELNIEKI". Lietotājam ir jāievada reģistrācijas anketā norādītais epasts un brīvi izvēlēta parole, kas sastāv no ne mazāk kā 4 simboliem. 
2.2. Lietotājs ir atbildīgs par norādītās e-pasta adreses pareizību. STREELNIEKS.LV no savas puses nav atbildīgs par faktisko epasta nogādāšanu uz lietotāja norādīto e-pastu. 
2.3. Atkārtota piekļuves saite "Camp STREELNIEKI" ir pieejama https://streelnieks.lv mājas lapā. 
3. Gadījumā, ja "Camp STREELNIEKI" piekļuve tiek liegta vietnes vai sadaļas darbības pārtraukšanas dēļ, ne vēlāk kā vienu dienu pirms darbības pārtraukšanas, uz lietotāja iepriekš norādīto e-pastu tiek nosūtīti .GPX faili, ja Lietotājs iepriekš nav atrakstījis norādīto e-pasta adresi no informācijas/jaunumu saņemšanas. 
4. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka piekļuve .GPX failiem var tikt liegta, tie var tikt izņemti vai aizstāti ar citiem pārgājienu maršrutiem .GPX formātā. Lietotājs pats ir atbildīgs par savlaicīgu maršrutu lejupielādi. 
5. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka norādītajiem pārgājienu maršrutiem ir tikai informatīva nozīme un STREELNIEKS.LV negarantē faktisko pārvietošanās brīvību vai šķēršļus šo maršrutu ceļā, kas var rasties no normatīvo aktu izmaiņām, piekļuves liegšanas saistībā ar privātīpašumu apsaimniekošanas vai citiem šķēršļiem. 
6. Lietotājam ir aizliegts tālāk izplatīt vai jebkādā citā veidā nodot trešajām personām .GPX failus un tajos ietverto informāciju, kā arī izmantot šo informāciju komerciālos nolūkos bez rakstiskas saskaņošanas ar STREELNIEKS.LV
7. Izaicinājums "SIMTIŅŠ 2020 - Pārgājiens no Elles līdz Paradīzei" nav publiski organizēts pasākums. Veicot apmaksu par šo pārgājiena maršrutu, Lietotājam tiek nodrošināta piekļuve speciāli izveidotam .GPX maršrutam, kā arī tiek nodrošinātas dažādas priekšrocības un bonusi no STREELNIEKS.LV sadarbības partneriem, kas ir spēkā noteiktu laiku. STREELNIEKS.LV neorganizē jebkāda veida publiska pasākuma aktivitātes saistībā ar šo izaicinājumu, neaicina dalībniekus pulcēties noteiktā laikā un vietā, nenodrošina jebkādu klātienes atbalstu.  © STREELNIEKS.LV - Visas Tiesības Paturētas - 2020